Disclaimer

De website https://www.vandekerckhove-devos.com/ (hierna “de Website”) is eigendom van Vandekerckhove&Devos nv (hierna “Vandekerckhove&Devos”).

Contactgegevens

Naam: Vandekerckhove&Devos
Adres: Brusselsesteenweg 157c, 9090 Melle, Belgium
Telefoonnummer: +32 9 210 72 10
E-mailadres: hi@vandekerckhove-devos.com
Ondernemingsnummer: BE 0820 930 202
Rechtspersonenregister: Court of Ghent

1. Algemeen

Door de toegang tot en het gebruik van de website, aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud de gebruiksvoorwaarden en verbindt deze zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven. Een “gebruiker” (verder ook “Je” of “Jou” genoemd) in de zin van deze Gebruiksvoorwaarden is eenieder die onze website bezoekt en gebruikt om informatie op te halen, ongeacht of deze overgaat tot een registratie.

De gebruiker wordt geacht eveneens kennis te nemen van onze Privacyverklaring en alle andere rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld worden.

Vandekerckhove&Devos behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

2. Registratie

Registratie kan noodzakelijk zijn. De gebruiker die toegang wenst te verkrijgen tot bepaalde functionaliteiten en specifieke informatie op onze website dient zich dan te registreren. Om zich te kunnen registreren, moet de gebruiker minstens de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Het staat Vandekerckhove&Devos volledig vrij de registratievoorwaarden naar eigen goeddunken te bepalen en deze te allen tijde aan te passen.

Registratie door een minderjarige (-18 jaar) is alleen toegestaan na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de ouder(s) of wettelijke voogd.

De gebruiker dient bij de registratie een persoonlijk profiel (hierna: “gebruikersprofiel”) te creëren op basis van correcte, waarheidsgetrouwe, actuele en volledige gegevens. In functie van de hoedanigheid van de gebruiker kan het absoluut noodzakelijk zijn om bepaalde informatie te vermelden.

Deze verplichting geldt zowel bij aanmaak van het gebruikersprofiel als voor de toekomst. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker om verouderde gegevens te corrigeren of te verwijderen.

Ieder gebruikersprofiel is strikt individueel, persoonlijk en confidentieel. Het is de gebruiker niet toegelaten zijn gebruikersprofiel over te dragen aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Vandekerckhove&Devos. De gebruiker is op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die met het gebruikersprofiel gesteld worden en moet eveneens waken over de confidentialiteit van het gebruikersprofiel, inclusief de inloggegevens.

De gebruiker moet elke inbreuk op het confidentiële karakter van zijn gebruikersprofiel melden aan Vandekerckhove&Devos. Vandekerckhove&Devos zal in dergelijk geval de nodige stappen ondernemen teneinde de vertrouwelijkheid te herstellen.

3. Beperkingen aan het gebruiksrecht

Het gebruiksrecht is beperkt in die zin dat de gebruiker zich dient te onthouden van handelingen die een schadelijke impact hebben of kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de website en haar andere gebruikers en/of op het gebruik daarvan. Het gebruik van de website mag niet in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde internetgedragsregels.

Volgende handelingen zijn strikt verboden:

 • Softwareprogramma’s gebruiken die gericht zijn op de verzameling en verkrijging van gegevens, waaronder spiders, crawlers, robots en gelijkaardige software. Deze opsomming is geenszins limitatief.
 • De website en haar gegevens gebruiken voor spamming, kettingbrieven, junk mail en/of gelijkaardige varianten.
 • Andere gebruikers stalken en/of andere gebruikers trachten te overtuigen van politieke en/of religieuze overtuigingen.
 • Zich op ongeautoriseerde wijze de toegang verschaffen tot de gebruikersprofielen van andere gebruikers.
 • Bij de registratie gebruik maken van een vreemde identiteit en/of vreemde gegevens.
 • Bovenstaande opsomming is geenszins limitatief.

4. Maatregelen

Vandekerckhove&Devos behoudt zich het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen indien de gebruiker in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden en/of met de geldende rechtsregels, de rechten van derde partijen of de algemeen aanvaarde internetgedragsregels. Vandekerckhove&Devos behoudt een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel. Maatregelen zullen evenwel altijd in verhouding zijn tot de inbreuk.

Vandekerckhove&Devos beschikt onder andere over de mogelijkheid om een tijdelijke en/of permanente schorsing van het gebruiksrecht te ondernemen net als de verwijdering van een gebruikersprofiel. Daarnaast kan Vandekerckhove&Devos de gebruiker zijn algemene toegang tot en toegang tot functionaliteiten op de website geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperken.

Wanneer de omstandigheden dit vereisen, kunnen deze maatregelen genomen worden zonder enige voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. De gebruiker kan in geen geval aanspraak maken op een terugbetaling of een schadevergoeding voor de genomen maatregelen.

Indien de gebruiker oordeelt dat de genomen maatregel ongepast of ongegrond is, moet hij hiervan melding maken bij Vandekerckhove&Devos binnen vijftien (15) kalenderdagen nadat de maatregel is opgelegd. Vandekerckhove&Devos zal de argumenten in overweging nemen zonder evenwel verplicht te zijn de initiële maatregelen ongedaan te maken.

5. Beperking van aansprakelijkheid

Alle informatie op de website is van een algemene aard. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek of uniek zijn voor een persoon of entiteit. De gebruiker mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of dergelijke beschouwen. Elk gebruik dat de gebruiker maakt van de informatie op de website en de website op zich is volledig op eigen risico.

Vandekerckhove&Devos streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Vandekerckhove&Devos garandeert niet dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien de gebruiker onjuistheden vaststelt, is het mogelijk om contact op te nemen met de webbeheerder.

Vandekerckhove&Devos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op de website of in mailings. Zelfs wanneer deze voortvloeit uit een zware fout of herhaaldelijke fouten, veroorzaakt door de website, door virussen, computermisdrijven, cybercriminaliteit en dit zelfs indien Vandekerckhove&Devos gewaarschuwd was voor deze schade. Vandekerckhove&Devos kan niet aansprakelijk worden gesteld bij het uitvallen of eventuele malfuncties van het systeem om te contacteren. Vandekerckhove&Devos is in het niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via de website.

Vandekerckhove&Devos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaan is uit het gebruik van de informatie die is vermeld op deze website of door het gebruik van de website zelf.

Vandekerckhove&Devos kan ten allen tijde de inhoud van de website en de website zelf zonder aankondiging of kennisgeving aanpassen, wijzigen en/of aanvullen. Vandekerckhove&Devos garandeert niet het goed functioneren van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke beschikbaarheid/onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van (on)rechtstreekse schade die zou voorvloeien uit de toegang tot, of het gebruik van, de website en de informatie hierop vermeld.

Vandekerckhove&Devos kan in geen geval tegenover wie dan ook, op direct of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks aanreiken naar externe websites of pagina’s van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan door Vandekerckhove&Devos.

Vandekerckhove&Devos verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

6. Intellectuele eigendomsrechten

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Vandekerckhove&Devos en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Vandekerckhove&Devos (TM), haar tag lines, logo(s), kleurencombinatie en iedere handelsnaam die wij zelf gebruiken op ons Platform worden eveneens beschermd door het toepasselijk intellectueel eigendomsrecht. Wij vragen dan ook onze gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.

De gebruiker verbindt zich ertoe op geen enkele wijze een inbreuk te zullen maken op de intellectuele eigendomsrechten van Vandekerckhove&Devos of van enige andere partij. Indien de gebruiker een schending begaat op vlak van intellectuele eigendomsrechten van derden kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan Vandekerckhove&Devos. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de gebruiker.

7. Bescherming van persoonsgegevens

Hoewel de meeste informatie op de website beschikbaar is zonder dat de gebruiker persoonlijke gegevens moet verstrekken, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie wordt enkel gebruikt in het kader van ons klantenbeheer, informatieverstrekking en het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website. Door zijn of haar persoonsgegevens aan Vandekerckhove&Devos te verstrekken geeft de gebruiker aan Vandekerckhove&Devos uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierna vermelde doeleinden.

Vandekerckhove&Devos verzamelt de persoonsgegevens van de gebruikers, op basis van de gegevens die zij op de website dan wel door het invullen van een contactformulier of via een e-mailbericht hebben meegedeeld. Vandekerckhove&Devos verbindt zich ertoe deze gegevens niet te verspreiden aan derden, tenzij de wet Vandekerckhove&Devos hiertoe verplicht of indien de gerechtelijke instanties of politiediensten hierom verzoeken. De verzamelde persoonsgegevens zijn vertrouwelijk. Ze worden enkel door de interne diensten van Vandekerckhove&Devos gebruikt met als doel het versterken of verpersoonlijken van de communicatie, zoals brieven en/of informatieve e-mails en om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening en ook om u gevraagde informatie te bezorgen. Vandekerckhove&Devos gebruikt uw gegevens ook voor eigen marketingdoeleinden.

De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventueel correctie van zijn persoonsgegevens. Na een bewijs van identiteit (bijvoorbeeld kopie identiteitskaart) kan de gebruiker een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag sturen naar Vandekerckhove&Devos, Brusselsesteenweg 157c, 9090 Melle, België, hi@vandekerckhove-devos.com om zo gratis de schriftelijke mededeling van zijn/haar persoonsgegevens te ontvangen. Indien nodig kan de gebruiker ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Vandekerckhove&Devos kan anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard verzamelen, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs de gebruiker naar de website gekomen is of waarlangs de gebruiker die verlaat. Dit maakt het voor Vandekerckhove&Devos mogelijk om de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Voor verder informatie over de verwerking van je persoonsgegevens verwijzen wij je graag door naar onze Privacy Statement.

8. Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de website worden cookies op de harde schijf van de computer geplaatst en dit om de website beter af te stemmen op de behoeften van de gebruiker, zowel nieuwe als terugkerende. De cookies worden niet gebruikt om het bezoekersgedrag van de gebruiker op externe websites te capteren. De internetbrowser laat de gebruiker toe dat het gebruik van cookies wordt verhinderd, dat de gebruiker een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de gebruiker de cookies nadien van de harde schijf verwijdert.

Meer informatie over onze cookies vind je in onze Cookie Policy te vinden op onze website.

9. Diverse bepalingen

Vandekerckhove&Devos behoudt de vrijheid om de website te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Het gebruik van dit recht vereist geen voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot schadevergoeding.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in het gedrang zou komen zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.

De titels die wij in onze gebruiksvoorwaarden gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten. 

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze gebruiksvoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving.

In geval van enig geschil omtrent de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPINA) of een bevoegde rechtbank. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Gent.

Digital Marketeer

Jij combineert intelligentie met intuïtie en creativiteit. Je hebt een onuitputtelijke passie voor all things digital (social media included) en geniet ervan om b2b & b2c campagnes te bouwen, analyseren en bij te sturen. Als getalenteerd Digital Marketeer, hou je van beweging en zoek je een creatieve, energieke werkplek die met je meebeweegt en je uitdaagt. Goed nieuws, want wij zitten op jou te wachten!

Your side

 • Je hebt een opgewekte, positieve, nieuwsgierige en leergierige houding
 • Je communiceert vlekkeloos met klanten in zowel Nederlands als Engels (én Frans)
 • Je begrijpt briefings en vertaalt die in digitale marketing aanbevelingen/plannen
 • Je bent vlot met pen en toetsenbord en beschikt ook over design eyes
 • Je levert steeds kwalitatief werk, zowel zelfstandig als in team
 • Je kan werken volgens brand guidelines, maar net zo goed zelf origineel uit de hoek komen
 • Je hebt oog voor detail, werkt pixel-perfect en denkt altijd responsive
 • Je hebt een basiskennis van HTML en CSS
 • Je hebt een uitstekende kennis van het Google universum (GA, GTM, SEA, SEO,…)
 • Je hebt ervaring met het opzetten van accounts & campagnes via Google Ads, 
  Facebook Ads, Instagram Ads, LinkedIn Ads,…
 • Maar naast het opzetten weet je maar al te goed hoe essentieel de opvolging, bijsturing 
  en rapportering (via dashboards) is op basis van de bepaalde KPI’s.
 • Deadlines geven je geen stress, maar net een extra duwtje in de rug

Our part of the deal

 • Een uitdagende en afwisselende job bij een bureau met meer dan 40 jaar ervaring
 • Enthousiaste klanten, van start-up tot multinational (in diverse sectoren)
 • Sympathieke collega’s met een flinke dosis humor
 • Een professioneel team (van zo’n 15 à 20 mensen)
 • Begeleiding op strategisch & creatief vlak
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Een aantrekkelijke verloning alsook een Mac met alle toeters en bellen
 • Een idyllische omgeving met veel licht en zonder pingpongtafel (hoera!)
 • Weerzinwekkend heerlijke koffie van onze barista bar (no limits!)
 • Inspirerende cultuuractiviteiten onder onze VDKult-vlag

Join our team!

Vandekerckhove&Devos is een fulltime communicatiebureau, parttime stressverhelper in Gent (Melle). Al sinds 1978 leveren we ongezouten strategisch advies, relevante creativiteit en storytelling die naast het hoofd ook het hart masseert. Met een eigenzinnige en doeltreffende aanpak gaan we resoluut voor differentiërende strategieën. We volgen vele markten van nabij en liggen dagelijks wakker van de emotionele connectiviteit met de consument van de toekomst.